Pro-files Privédetective

We can help you! - info@pro-files.be - +32 497 45 36 22

Privé-detective bureau "Pro-files" is een Belgisch detectivekantoor dat personen en ondernemingen discreet en in vertrouwen helpt bij het verzamelen van bewijsmateriaal in een juridisch conflict.

Home:
Pro-files is een Belgisch detectivekantoor dat wordt geleid door zaakvoerder Pieter Roobrouck, licentiaat in de criminologie en wettelijk vergund privédetective door het Ministerie van Binnenlandse Zaken onder het licentienummer 14.1618.02. Ons kantoor helpt personen en ondernemingen discreet en in vertrouwen bij het verzamelen van bewijsmateriaal in een juridisch conflict. Pro-files werkt samen met professionele, vergunde privé detectives, die bij elk onderzoek het juridisch en deontologisch kader strikt naleven. Het groepeert zowel mannelijke als vrouwelijke medewerkers, die op basis van hun genoten opleiding en ervaring, in alle objectiviteit en vertrouwelijkheid de opdracht voor u uitvoeren. Het verkregen rapport van ons kantoor wordt juridisch bruikbaar gemaakt, door het inzetten van de modernste onderzoeksmethodes, informaticatoepassingen en communicatiemiddelen. Het op maat gemaakte en juridisch bruikbare dossier wordt u afgeleverd in alle discretie en integriteit. Tevredenheid van de klant en wederzijds vertrouwen is voor ons van het grootste belang.U bent altijd welkom voor een vrijblijvend gesprek.

Werkwijze:
U kan ons kantoor als particulier of bedrijf persoonlijk contacteren via telefoon of mail voor vrijblijvend advies. Wij zijn altijd bereid voor een verkennend gesprek over de situatie en maken eventueel een afspraak om de opdracht nog meer in detail te bespreken. Deze afspraak kan bij U, op ons kantoor of op verzoek op een discrete plaats doorgaan.

Na een afspraak wordt bij dit intakegesprek geduldig geluisterd naar uw probleem en zoeken we voor u naar de beste oplossing. We maken samen een analyse van de opdracht aan de hand van de reeds relevante informatie (namen, adressen, telefoonnummers, wagens, nummerplaten, foto's, ...) Wij zoeken voor u de meest efficiënte aanpak om door de opdracht geldig bewijsmateriaal te verzamelen in uw dossier.

Na overleg over alle informatie en de opdracht, wordt een budget uitgestippeld. Samen maken we een wederzijdse, schriftelijke overeenkomst met daarin een duidelijke opdrachtomschrijving, tijd- en plaatsbepaling, tarieven en verslaggeving. Dit alles gebeurt op basis van een strikte wetgeving ter zake. Een voorschot kan bij deze dan ook gevraagd worden.

Na de afgesproken middelen en methoden uit de overeenkomst, wordt gestart met de opdracht. U wordt tussentijds schriftelijk op de hoogte gebracht van de stand van zaken en kan ook steeds telefonisch contact opnemen om naar het verloop van het onderzoek te vragen. Ook worden eventueel tussentijdse rapporten naar u opgestuurd waarin de reeds verkregen informatie en het financieel verloop wordt belicht. Bijsturen is ten allen tijde mogelijk.

Bij het volbrengen van de opdracht (de tijdsduur hangt af van vele factoren) wordt een gedetailleerd eindverslag opgemaakt. Dit bevat een totaal eindverslag, overtuigingsstukken en bewijsmiddelen, en een eindberekening van alle kosten en bezoldigingen. Dit rechtsgeldig rapport wordt dan met u in detail besproken om verdere stappen te kunnen zetten. Artikel 1 Paragraaf 1 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective heeft bepaalt dat elke natuurlijke persoon die gewoonlijk, al of niet in ondergeschikt verband, tegen betaling en voor een opdrachtgever detectiveactiviteiten uitoefent over een geldige vergunning moet beschikken. Daarom juist werkt ons kantoor enkel met vergunde detectives en wordt u dan ook als klant vriendelijk verzocht zich afzijdig te houden bij de uitvoering van de opdracht. Het inschakelen van vrienden en voor ons onbekenden kan de zaak alleen maar bemoeilijken. Wij doen ons uiterste best om voor u controle te doen van tijdsbesteding, schaduwingen, observaties en achtervolgingen te organiseren, opsporingen, betrappingen en vaststellingen uit te voeren, inlichtingen en bewijsmateriaal te verzamelen, ten einde een volledig dossier te kunnen voorleggen op het einde van onze samenwerking.

Pro-files ten aanzien van bedrijven
U kan als bedrijf, advocatenkantoor of verzekeringsmaatschappij altijd van onze diensten gebruik maken om een onderzoek te verrichten aangaande personen of bedrijven. Bij het onderzoek voor ondernemingen trachten we vooral om een duidelijker, waarheidsgetrouw en objectief beeld te schetsen van de feiten die het voorwerp kunnen uitmaken van een misdrijf. Of het nu gaat om een vermoeden, of een effectief reeds vastgestelde benadeling ten aanzien van de onderneming, wij zorgen voor de ontrafeling van het web door doelgerichte informatie weer te geven.
Het verzamelen van bewijsmateriaalkan gebeuren omwille van diverse redenen en is niet enkel toegeschreven aan politiediensten. Een detective is eveneens onderworpen aan strikte wettelijke bepalingen en kan voor u bewijzen verzamelen om te komen tot oplossingen voor civielrechtelijke of strafrechtelijke feiten, of gewoon om personen of voorwerpen te onderzoeken of op te sporen. Aan de hand van het verkregen rapport met het bewijsmateriaal, dat u nadien van ons ontvangt, zal u sterker in uw schoenen staan bij een burgerrechtelijke of strafrechtelijke procedure, of bij het nemen van enkele maatregelen voor de onderneming in de toekomst. Daarenboven kan een volledig herstel van de geleden schade worden aangevochten met het benodigde, rechtsgeldige bewijs. Met wederzijds vertrouwen en strikte geheimhouding van het onderzoek trachten we voor u te komen tot een efficiënt eindresultaat.

Pro-files ten aanzien van particulieren
Als particulier kan u ooit wel eens te maken krijgen met ernstige familiale geschillen of privé-problemen. Door de Wet van 19 juli 1991 ter reglementering van het beroep van privé-detective kan een vrgund privé-detective een groot aantal onderzoeken voeren, die voor de overheid (politie en parket) niet als prioritair worden beschouwd. Voor u als klant kunnen deze onderzoeken wel belangrijk zijn voor de toekomst van u en uw gezin. Wij helpen u dan ook graag op efficiënte wijze met het nodige respect en dicretie bij het verzamelen van informatie en eventueel bewijsmateriaal. U kan bij ons rechtstreeks of via uw advocaat terecht via de werkwijze die in deze site wordt uitgelegd.
Het grootste deel van de particuliere opdrachten gaat voornamelijk om overspel. Er rijzen geregeld vragne bij deze na de depenalisering van overspel sinds 1987. Hoewel overspel echter geen strafbaar feit meer uitmaakt, toch is het nuttig om een onderzoek te voeren naar de mogelijke ontrouw van de partner. Bewijsmateriaal in deze bij het burgerrechtelijk geding is nog steeds van groot belang in het kader van alimentatiegelden, hoederecht, bezoekrecht, ...
Daarnaast kan ons kantoor ook de tijdsbesteding nagaan van uw partner, kind of dierbare (voorhuwelijks- of moraliteitsonderzoek), vermiste of verdwenen personen of goederen opsporen, woninginbraak of diefstal onderzoeken, bewijsmateriaal verzamelen omtrent stalking, pesterijen en vandalisme, druggebruik en vriendenkring nagaan, ...
Alles wat u kan bedreigen als privé-persoon, kan u bij ons bespreken en laten onderzoeken. Wij verzameln de nodige vertrouwelijke informatie in een bruikbaar dossier en overhandigen u dit in alle discretie.

Click here to install flash - Om onze website te bekijken heeft u flash nodig, klik hier

Pro-files Pieter Roobrouck - Kortrijkstraat 94 - 8550 Zwevegem (Bij Kortrijk)(West-Vlaanderen) Belgium - +32 497 45 36 22

Vergund privé-detective door het Min. BZ Licentie 14.1618.02 - BTW: BE 0894 681 280